Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Registrar un producte en el programa DAPconstrucción®

Les DAPcons® tenen una validesa de 5 anys. Si durant el període de validesa es produeixen canvis a nivell tecnològic que poden produir una variació de l’impacte ambiental en el rang d’entre el 5i el 10% del producte afectat per la DAPcons®, l’organització n’haurà d’informar a l’administrador i posar en marxa una revisió.

Procediment per registrar un producte

Les organitzacions/empreses que volen registrar un producte en el programa DAPconstrucción® han de seguir el procediment segons:

1. Han de ser afiliats al Programa.

TREBALLS PREVIS

2. Han de coneixer els procediments de desenvolupament d’una DAPcons® i les Regles de Categoria de Producte (RCP) aplicables al seu producte.

En el suposat que encara no s’hagi desenvolupat el document de RCP o norma internacional per al producte concret, s’haurà d’utilitzar la RCP genèrica. En aquest cas, cal la prèvia aprovació de l’administrador del programa en realitzar la petició de registre de la DAPcons.

3. Desenvolupar un estudi de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’acord amb les Regles de Categoria del Producte (RCP) corresponents. L’ACV ha de ser realitzada per un consultor en ACV, sigui intern o extern a l’organització. El consultor ha de registrar-se a la plataforma del programa operador, com a consultor. L’informe de l’ACV seguirà el format determinat per les RCP.

4. Contactar i contractar la verificació de les dades mitjançant un verificador independent acreditat pel Programa qui realitzarà les comprovacions prèvies al registre.

OPERATIVA DEL REGISTRE

5. Fer la petició de registre de la DAP a través de la plataforma per part de l’organització/empresa. El programa operador emetrà factura segons la quota per al registre. Un cop feta la petició per part de l’organització/empresa, el consultor és qui ha d’accedir a la plataforma per generar la DAPcons®.

6. El consultor (registrat), un cop feta la petició de registre per part de l’organització, ha d’introduir totes les dades necessàries de la DAPcons® a partir de l’estudi d’ACV, seguint les directrius del procediment i de les RCP corresponents.

Un cop finalitzada la introducció de totes les dades, la plataforma envia comunicació al verificador per tal de procedir a la verificació. A partir d’aquest moment el consultor no pot fer modificacions.

7. El verificador acreditat pel Programa DAPcons procedeix a la verificació de les dades i dels documents introduïts. En el cas d’incidències, crea notes d’avís per al consultor.

8. Un cop finalitzat tot el procés d’introducció de les dades i verificades, l’Administrador del programa, prèvia comprovació del pagament de la quota corresponent, a través de la plataforma, aprova el registre de la DAPcons® i fa l’enviament digital de les dades, així com el document en format pdf, al web de DAPcons, a la ECOPlatform, (si és el cas) i altres entitats afins. Les DAPcons® també són consultables en l’espai privat de les organitzacions en la plataforma.

Esquema DAPcons

Quota per certificar un producte DAPcons®:

Tramitació de l’ecoetiqueta tipus III (DAPcons®) documentació i registre. Validesa: 5 anys

  • Primera DAPcons® 1.200 €
  • Segona DAPcons® 600 €
  • Tercera DAPcons® 450 €
  • Quarta i següents DAPcons® 300 €

Renovació de l’ecoetiqueta tipus III (DAPcons®) documentació i registre. Validesa 5 anys

  • Primera DAPcons® 600 €
  • Segona DAPcons® 325 €
  • Tercera DAPcons® 250 €
  • Quarta i següents DAPcons® 175 €