Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Documents oficials DAPconstrucción®

El Programa DAPcons està actualitzat a la nova UNE-EN 15804: 2012 + A2: 2020 'Sostenibilitat de les obres de construcció - Declaracions mediambientals de productes - Normes bàsiques per a la categoria de productes de la construcció'. Aquesta norma és la responsable de el desenvolupament de mètodes horitzontals estandarditzats per a l'avaluació de la sostenibilitat de les obres de construcció noves i existents; i de les normes per a la declaració ambiental de productes (DAP) dels productes de construcció.

Els documents que regeixen el programa DAPconstrucción®:

Instruccions Generals del Programa

Les Instruccions Generals del Programa (IGP) estableixen de manera clara i ordenada, els criteris, les bases normatives, els objectius, els procediments, els agents participants, les quotes, així com la resta de documents que conformen el programa.

Instrucciones Generales del Programa

Regles de Categoria de Producte

El desenvolupament d’una DAPcons® es basa en l’aplicació d’unes directrius que marquen com s’ha de realitzar l’estudi de Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) del producte. Aquestes directrius són les denominades, Regles de Categoria de Producte (RCP).

Les Regles de Categoria de Producte (RCP) recullen els requisits i directrius que s’han de seguir per desenvolupar una declaració ambiental de producte, incloent-hi l’estudi de l’anàlisi del cicle de via corresponent que pot variar segons, per exemple, la funció del producte, la incorporació de material reciclat o la complexitat del procés productiu.

Les Regles de Categoria de Producte (RCP) poden ser:

  • Desenvolupades pel propi Programa DAPconstrucción®.
  • Normes tècniques nacionals, europees o internacionals.
  • RCPs emeses per un administrador de Programa reconegut internacionalment.

Actualment s’han desenvolupat i són vigents en el Programa DAPcons®:

  • RCP d’aïllants tèrmics
  • RCP de revestiments ceràmics
  • RCP de pedra i àrids
  • RCP productes de construcció en general. Vàlida per a qualsevol tipus de producte de construcció, d'acord amb les normes nacionals i internacionals que les regeixen, o bé segons documents aportats; DITE, DIT, DAU o qualsevol altre acceptat en la legislació vigent (en aquest cas l'administrador de el programa haurà d'autoritzar expressament l'ús de tal document com a referència).