Avís legal

AVÍS LEGAL I DE PRIVACITAT

1. OBJECTE I INFORMACIÓ GENERAL

L’AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE (d’ara endavant, l’ACS), mitjançant aquest Avís legal i de privacitat (d’ara endavant, Avís Legal) regula l’ús del servei ("Servei") del web d’Internet www.csostenible.net (d’ara endavant, WEB) que l’ACS posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Les dades del gestor del Web són les següents:

 • Denominació: Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb)
 • N.I.F.: Q0875009C
 • Adreça: carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona.
 • Contacte: sostenible@apabcn.cat

Les dades dels titulars del Web (en endavant: els Titulars del Web) són les següents:

 • El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (el Col.legi).
 • GEA, Associació d'Estudis Geobiològics, amb N.I.F G12288247, domicili al carrer Sant Francesc, nº 95, Cp 12580 de Benicarló.
 • La Universitat Politècnica de Catalunya, amb N.I.F Q0818003F, domicili al carrer Girona, nº 31, Cp 08034 de Barcelona.
 • L’Institut Cerdà, amb N.I.F G-08985392, domicili al carrer Numància, nº 185, Cp 08034 de Barcelona.

A més, la utilització del WEB està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús, instruccions i qualsevol altre condició particular continguts a la Web, els quals seran informats degudament i es deuran complir per l´Usuari.

La utilització del WEB estableix la condició d’usuari del WEB (d’ara endavant, Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al WEB.

Ens reservem el dret d’en qualsevol moment completar, modificar o substituir el present Avís Legal, així com qualsevol altre condició general o particular, entenent-se que la mera publicació de tals canvis en la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi a la Web, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

2. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i la utilització del WEB

La prestació dels Serveis té caràcter gratuït pels Usuaris.

2.2. Registre d’Usuari

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la subscripció o el registre previs dels Usuaris. No obstant això, es pot condicionar la utilització d'alguns dels Serveis al fet d'omplir el registre d'Usuari corresponent, que es troba a disposició de qui vulgui registrar-se. Així mateix, podria ser que es posés a disposició dels Usuaris alguns Serveis en què per utilitzar-los cal omplir registres addicionals. El registre esmentat s'efectuarà en la forma expressament indicada pel Servei o en les condicions particulars que el regulen.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que faciliti. Així mateix, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. Els titulars de la web no seran responsables de les manifestacions falses o inexactes que faci l´Usuari i es reserva la possibilitat d'exercir les accions legals que siguin adients per a defensar els seus interessos.

2.4. Capacitat de l´Usuari

L´Usuari garanteix:

 • Que és una persona major d’edat (18 anys) i amb capacitat per contractar.
 • Que no poseeix limitada la seva capacitat d´obrar i celebrar contractes vinculants.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del WEB i dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el WEB i els Serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars de determinats Serveis, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que puguin existir al Web, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari ha d'abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers. També, d'utilitzar-los de forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics, o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) dels titulars o gestors de la web, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

No es controla, la utilització que els Usuaris fan del WEB, dels Serveis i dels Continguts. Concretament, no es garanteix que els Usuaris utilitzin el WEB, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquest Avís Legal i, si escau, amb les condicions particulars que hi són d’aplicació, encara que ho facin de forma diligent i prudent. No es posseeix l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre si mateixos a d’altres Usuaris.

2.6. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del WEB i dels Serveis

2.6.1. Disponibilitat, continuïtat, utilitat.

No es garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del WEB i dels Serveis. Quan sigui possible, s´advertirà de les interrupcions en el funcionament del WEB i dels Serveis. No es garanteix la utilitat del WEB i dels Serveis per a la realització d’alguna activitat en concret. Tampoc es garanteix la seva infal·libilitat i, en concret (tot i que no de manera exclusiva), que els Usuaris puguin utilitzar el WEB i els Serveis per accedir a les pàgines i els Serveis que en formen part.

S´exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del WEB i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris atribueixin al WEB i als Serveis, a la no infal·libilitat del WEB i els Serveis i, en particular (tot i que no de manera exclusiva) a les errades en l'accés a les diferents pàgines web de l´Agenda de la Construcció Sostenible o a aquelles des de les quals es presten serveis.

2.6.2. Privacitat i seguretat en la utilització del WEB i els Serveis

Sense perjudici del que es disposa en matèria de protecció de dades personals, no es garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del WEB i els Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

S´exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts al coneixement que tercers no autoritzats tinguin del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

3. CONTINGUTS

3.1. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts

L’usuari es compromet a utilitzar el Web i els continguts posats a la seva disposició, entenent per aquests (sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador): textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari (software), enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, Continguts), de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars de determinats serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Particularment, es compromet a abstenir-se de:

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a no ser que tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o allò que resulti legalment permès.
 2. Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets dels titulars de la Web, de les empremtes digitals o d'altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i d’intentar obtenir els Continguts utilitzant per a aquesta finalitat mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat, sempre que no suposin un risc de dany o inutilització del WEB, dels serveis i/o dels Continguts.

3.2. Llicències

Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al WEB són propietat dels titulars del Web o de tercers. L'ús o l'accés al WEB i/o als serveis no atribueix a l'Usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats. Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual dels titulars del Web o de tercers. En virtut del que s'ha establert en aquest Avís Legal, no es poden considerar cedits a l’Usuari cap dels drets d'explotació que hi ha o hi pugui haver sobre aquests Continguts més enllà dels estrictament necessaris per a l'ús correcte del WEB i els Serveis.

3.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat

3.3.1. Qualitat

Els titulars del Web no garanteixen l’absència de virus ni altres elements en els Continguts ni en els serveis prestats a tercers a través del WEB, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Els titulars exclouen, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o altres elements en els Continguts, o en els serveis prestats a tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

3.3.2. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat

Els titulars del Web no garanteixen la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts ni dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

Els titulars del Web exclouen, amb tota l'extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts i dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

3.3.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, Continguts i serveis allotjats fora del WEB

El WEB posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (entre altres, enllaços, cibertires i botons), directoris i eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a webs pertanyents i/o gestionats per tercers (d'ara endavant, Enllaços). La instal·lació d’aquests Enllaços, directoris i eines de cerca al WEB té com a únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, els Continguts i els serveis disponibles a Internet.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionades directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics. Per aquest motiu, els titulars del Web no controlen ni poden controlar aquests resultats. En particular, no es controla que entre aquests apareguin llocs d’Internet amb Continguts que puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o a les bones costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca hi ha activitats o informacions il·lícites i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç, pot posar en marxa el procediment previst en aquest Avís Legal.

Els titulars de la Web no ofereixen ni comercialitzen, per si mateixos ni per mitjà de tercers, la informació, els Continguts i els serveis disponibles en els Enllaços. Tampoc no es controlen prèviament, s´aprova, recomana, vigila ni sel´s fan propis. L’Usuari, per tant, ha de ser molt prudent en la valoració i utilització de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

Els titulars de la Web no garanteixen ni assumeixen cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin ser deguts al funcionament, la disponibilitat, l'accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats, ni el manteniment de la informació i serveis en els Enllaços esmentats. Els titulars de la Web tampoc es responsabilitzen de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació els titulars de la Web, volen que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: els titulars de la Web compleixen tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, són tractades d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques como organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.

Finalitats: les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

 1. L´informem que les dades personals que ens faciliti i aquelles que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat dels titulars de la Web, i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament i control, gestionar la seva relació o contacte amb nosaltres.
 2. Dades de tercers: si vostè ens facilita dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ haver-lo informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.
 3. Subscripció al newsletter: les seves dades i aquelles que es generin degut a la seva relació amb nosaltres, s´utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la subscripció sol.licitada.
 4. Formació: pel manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la inscripció, petició o sol.licitud d´informació del curs, jornada, programa formatiu o similar que seleccioni que organitzem nosaltres. Respecte als cursos i d´altres propostes de formació que apareix la referència i són de tercers es deurà estar al que s´indiqui a les seves polítiques de privacitat respectives.
 5. Podran existir d´altres clàusules de protecció de dades a la Web i/o als formularis que hi puguin aparèixer les quals seran complementàries i en cas necessari, s´aplicarà la present política de privacitat.
 6. Tanmateix, les seves dades podran ser tractades o comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui al gestor de la web: el COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un correu electrònic a: sostenible@apabcn.cat indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Política de Privacitat Agenda de la Construcció Sostenible.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEB i, en particular, de la violació de drets de la propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació al Col.legi.

6. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions que l’Usuari vulgui transmetre les podrà fer arribar per mitjà d'alguna de les formes següents:

 1. Enviant un correu postal al Departament Jurídic del Col.legi, al COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021,Barcelona.
 2. Enviant un correu electrònic a l'adreça següent: sostenible@apabcn.cat

7. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

El gestor de la web podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en aquest Avís Legal.

8. DURADA I FINALITZACIÓ

La prestació del servei del WEB i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, el COL·LEGI com a gestor de la Web està autoritzat per finalitzar o suspendre la prestació del servei del WEB i/o dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat pel que fa al tema en les condicions particulars corresponents. Quan això sigui raonablement possible, el COL·LEGI com a gestor de la Web advertirà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei del WEB i dels altres Serveis.

9. POLÍTICA DE COOKIES

En relació a les Cookies consulti la nostra: Política de cookies.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Pels casos que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).