Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Utilitat i ús de les DAPcons®

Les Declaracions Ambientals de Producte de Construcció DAPcons®, són una eina imprescindible per a la millora ambiental en el sector de la construcció i, per tant, una eina útil per a tècnics, fabricants i usuaris. Les certificacions DAPcons® abasteixen productes de les diferents etapes d’un edifici. Ens permeten disposar d’informació objectiva, consensuada i verificada sobre el producte.

Per a tècnics i professionals

Las DAPcons® permeten quantificar els impactes dels components de l’edifici, i permeten escollir els productes mediambientalment més respectuosos. El paper clau que ha de dur a terme el tècnic entorn a l’estudi de l’impacte ambiental dels edificis en l’etapa de projecte, construcció, ús i fi de vida, és determinant per reduir les emissions vinculades a la construcció d’edificis.

Per a empreses fabricants

Les DAPcons®, són una eina per aconseguir donar resposta a exigències legals en un món global més competitiu. Aporten un valor afegit al producte i un mètode objectiu de quantificació de l’impacte ambiental dels processos de fabricació de productes de la construcció. La realització de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), imprescindible per obtenir una DAPcons®, permet a les empreses incidir de forma significativa sobre la millora dels seus processos i realitzar un estalvi econòmic important.

Per als usuaris

Les DAPcons® comporten una major transparència i un bon coneixement de l’impacte global d’un edifici durant el seu cicle de vida, permeten establir criteris objectius de sostenibilitat d’un edifici i enfortir una etiqueta valorada, que és el que necessita l’usuari final.

Per a les administracions

Les DAPcons® són sol·licitades i valorades per les administracions, doncs els productes contenen informació homogènia sobre el seu impacte ambiental i ajuden a tenir una major informació sobre l’edifici.