Productes
Schluter®-KERDI
Tipus de producte:
Làmina de polietilè
Empresa:
Schluter®-Systems
Destaquem:

Emissions: Baixa emissió de Compostos Orgànics Volàtils. Residus: No conté elements organoclorats.

Característiques:

Membrana impermeable de polietilè recoberta per les dues cares d'una malla de subjecció. Làmina impermeable que es pot aplicar en cobertes de teula, en parets o terres.

Aplicació:

Disponibilitat:

Schluter®-TROBA
Tipus de producte:
Làmina de polietilè
Empresa:
Schluter®-Systems
Destaquem:

Característiques:

Sistema de drenatge per a cobertes horitzontals, a col·lococar a sota de la capa d'acabat. Format per una làmina de polietilé foradada, deixa passar l'aigua perquè circuli per sobre de la làmina impermeable inclinada fins a la bonera.

Aplicació:

Disponibilitat:

Schluter®-DITRA
Tipus de producte:
Làmina de polietilè
Empresa:
Schluter®-Systems
Destaquem:

Característiques:

Làmina d'impermeabilització de polietilè, de càrrega i de distensió. El seu ús és idoni per a edificis nous i la renovació de balcons i terrasses. Làmina de polietilè, amb nervadures destalonadas en forma de cua de milà, Conn una malla de suport a la cara posterior. Les seves funcions principals són: desacoblament, impermeabilització, protecció, compensació de la pressió de vapor i reparació d'esquerdes.

Aplicació:

Disponibilitat:

Zincolit
Tipus de producte:
Coberta ajardinada
Empresa:
ZinCo Cubiertas Ecológicas, S.L.
Destaquem:

Recursos: Fabricat amb material reciclat.

Característiques:

Substracte drenant per a cobertes ajardinades, en la seva composició empren àrids provinents de materials petris reciclats. Per a vegetació extensiva o intensiva.

Aplicació:

Disponibilitat:

Nidaroof
Tipus de producte:
Malla de drenatge
Empresa:
ICOPAL Hispania, S.L.U.
Destaquem:

Recursos: Fabricat amb polipropilè reciclat en un 60%. Residus: de reciclatge, % sense especificar.

Característiques:

Placa amb estructura en forma vesper de malla 50 mm de polipropilè negre procedent un 60% de polipropilè reciclat, amb una capa de feltre sintètic per la cara inferior (i superior model 1F). És un sistema útil per a la retenció temporal d’aigües pluvials en cobertes planes.

Aplicació:

Malla de drenatge en cobertes planes transitables i no transitables. El model 1F també és apte per l’estabilització de grava en cobertes molt exposades al vent.

Disponibilitat:

Nidaroof 100-2F: 2,40 m x 1,20 m i espessor 100 mm, Nidaroof 520-2F: 2,40 m x 1,20 m i espessor 520 mm, Nidaroof 40-1F: 2,40 m x 1,20 m i espessor 40 mm, Nidaroof 60-1F: 2,40 m x 1,20 m i espessor 60 mm.

GEONAP
Tipus de producte:
Geomembrana de polietilè d’alta densitat
Empresa:
Buresinnova
Destaquem:

Residus: de reciclatge en un % sense especificar.

Característiques:

Geomembrana de polietilè d’alta densitat (PEAD), homogènia i de color negre. Està composta per 97.2% de polietilè, 2.2% de negre de carboni, antioxidants i estabilitzadors. És resistent a diverses agressions químiques. Té un bon comportament als raigs UV, permet una exposició directa.

Aplicació:

Impermeabilització de tot tipus d’obra hidràulica. Apte per estocar hidrocarburs, metalls pesats, solucions àcids i bàsiques.

Disponibilitat:

Gruix (mm) Amplada (m) Llargada (m): Geonap 3 m 1,0 3 200, Geonap 3 m 1,5 3 140, Geonap 3 m 2,0 3 100, Geonap 6 m 1,0 6 200, Geonap 6 m 1,5 6 140, Geonap 6 m 2,0 6 100. També està disponible en rotllos de 5,70 metres d’ample.

PLANITHERM
Tipus de producte:
Vidre de baixa emisivitat
Empresa:
GLASSOLUTIONS
Destaquem:

Energia: Bon comportament tèrmic. Les seves prestacions d’aïllament tèrmic són un 35% superiors a un DVH sense tractament superficial de baixa emissivitat. Emissions: Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de l’edifici.

Característiques:

Planitherm és un vidre sotmès a un tractament superficial el qual li atorga la propietat de baixa emissivitat. Aquesta característica permet una reducció important del guany solar, alhora que manté un alt coeficient de transmissió lluminosa. L’ús de vidre Planitherm com a component en un doble envidrament Climalit proporciona millors prestacions pel que fa a l’aïllament tèrmic. Un vidre de baixa emissivitat permet que bona part de la radiació solar d’ona curta del sol traspassi el vidre i reflecteix la major part de la radiació d’ona llarga, que produeix entre altres fonts, els sistemes de calefacció, conservant-la en el interior dels ambients. En règim d’estiu, permet reduir fins a un 40% les aportacions energètiques que travessen els vidres, i en règim d’hivern, la capacitat d’aïllament tèrmic és un major 35% que amb un vidre sense el tractament de baixa emissivitat. En resum, la seva eficiència per retardar el flux de pèrdues o guanys de calor entre les temperatures de l’aire a ambdós costats del vidre és major que un DVH (doble vidre hermètic).

Aplicació:

S’ha de fer servir com a component interior del doble envidrament aïllant Climalit, amb la cara tractada en posició 3 i en contacte amb la cambra d’aire.

Disponibilitat:

A consultar mides.

Graviland-Pack
Tipus de producte:
Sistema d’impermeabilització de cobertes
Empresa:
ICOPAL Hispania, S.L.U.
Destaquem:

Energia: Bon comportament tèrmic. Emissions: Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de l’edifici, millora la qualitat de l’aire i capta els gasos contaminants. Aigua: Permet l’estalvi d’aigua, % sense especificar. El sistema Hydropack augmenta la retenció d’aigua de les cobertes ajardinades gràcies al fons de les caixes. Reserva d’aigua 32 litres/m2.

Característiques:

És un sistema complet per cobertes extensives que associa un sistema d’impermeabilització bituminosa Gravi i una protecció d’acabat vegetalitzat mitjançant caixes precultivades amb retenció d’aigua. Concentra en un sol element tots els 4 components d’un sistema per a cobertes ajardinades: drenatge, filtre, substrat i vegetació. Les capes d’una coberta Graviland són les següents: suport (formigó, fusta, acer), barrera de vapor, aïllament tèrmic, impermeabilització Gravi (Preflex+Graviflex), caixes precultivades Hydropack i una zona estèril de graveta.

Aplicació:

Sistema complet per la impermeabilització de cobertes i terrasses no transitables ajardinades. Aptes sobre cobertes de fusta, deck, formigó,etc; teulades i terrasses no transitables de pendent ≤ 20%.

Disponibilitat:

Perflex: rotllo de 10 m x 1m. Palet de 25 rotllos Graviflex: rotllo de 8 m x 1 m. Palet de 24 rotllos Hydropack: caixa de 600 x 400 x 90 mm. Palet de 14,4 m2.

NOx-Activ
Tipus de producte:
Sistema
Empresa:
ICOPAL Hispania, S.L.U.
Destaquem:

Emissions: Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en la fase d’ús, destrueix els òxids de nitrogen (NOx).

Característiques:

Sistema d’impermeabilització de cobertes, compost d’una làmina asfàltica auto-protegida en la seva superfície amb grànuls Noxite® (diòxid de titani), agent descontaminant per foto catàlisis, que redueix la contaminació atmosfèrica. El Noxite® recobrint la làmina NOx-Activ®, sota l’efecte dels raigs UVA de la llum del sol, provoca una descomposició dels òxids contaminants (NOx) en subproductes que s’evacuen per aigües pluvials. L’efecte descontaminant obtingut és permanent al llarg de la vida útil de la impermeabilització.

Aplicació:

A obra nova o rehabilitació, en base a un sistema monocapa o bicapa de impermeabilització asfàltica, fixat mecànicament o soldat al suport, sobre formigó, xapa d’acer (deck) o qualsevol altre element de suport.

Disponibilitat:

Làmines o plaques asfàltiques.

Icosun Fast
Tipus de producte:
Sistema d’impermeabilització
Empresa:
ICOPAL Hispania, S.L.U.
Destaquem:

Energia: Produeix energia amb fonts renovables.

Característiques:

Sistema d’impermeabilització monocapa amb base bituminosa, incorporant mòduls fotovoltaics flexibles de silici amorf. La làmina d’impermeabilització de betum no necessita autoprotecció addicional contra els raigs UV. Els mòduls són autonetejables. El sistema té una massa inferior a 8 kg/m2.

Aplicació:

Apte per la impermeabilització de cobertes en rehabilitació i obra nova. Es poden soldar sobre suport de formigó, aïllament tèrmic, antiga capa d’impermeabilització, plaques de fibrociment i xapa grecada (coberta deck). És especialment indicat per cobertes lleugeres. Necessita col·locar-se amb un pendent mínim del 3%.

Disponibilitat:

Icosun Top S: rotllo de 1 m x 6 m, palet de 25 rotllos / 1 m x 11,60m, palet de 14 rotllos. Mòdul PVL: PVL 68 caixa de 20 mòduls de 0,40 x 2,85 m PVL 136 caixa de 20 mòduls de 0,40 x 5,50 m PVL 144 caixa de 20 mòduls de 0,40 x 5,50 m.

Cobertes ZinCo
Tipus de producte:
Coberta ajardinada
Empresa:
ZinCo Cubiertas Ecológicas, S.L.
Destaquem:

Recursos: Fabricat amb material reciclat. Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic.

Característiques:

Sistemes d´ajardinat per a cobertes, amb possibilitats de gran varietat d'usos. Es comercialitza tot un sistema complert i específic per a aquesta aplicació. El sistema es basa en un sistema drenant sobre el que es col·loca el substrat. Aquest sistema contempla tres tipus d'elements drenants per a diferents aplicacions: ajardinat extensiu en cobertes amb pendent, ajardinat extensiu de grans exigències i intensius de baixes exigències i per a ús múltiple dels ajardinats. El sistema, a més del drenatge, té estudiat diferents tipus de substractes, la vegetació a plantar i les possibles zones transitables. La làmina drenant i els feltres de polipropilè estan fabricats amb material reciclat. Els substractes empren en la seva composició àrids de materials petris reciclats.

Aplicació:

Disponibilitat:

Pissarra natural
Tipus de producte:
Pissarra natural
Empresa:
Cluster da Pizarra de Galicia
Destaquem:

Disposa de DAPc (Declaració Ambiental de Producte). Les dades de la DAPc fan referència a la mitjana del sector de la pissarra de Galicia i Castella Lleó que pertanyen a la Federació Nacional de la Pissarra.

Característiques:

Pissarra mitjana representativa del sector pissarrer espanyol i que inclou diferents formats de pissarra.

Aplicació:

El principal ús recomanat per aquest producte és el de revestiment per cobertes gràcies a les seves propietats d'impermeabilitat, resistència a la gelada, resistència a flexió i la seva durabilitat.

Disponibilitat:

S'inclouen diferents formats de pissarres que van des dels formats petits com el 32x22 cm fins als més grans com el 50x25 cm. Els gruixos poden variar de 3,5 mm fins als 4,5 mm.

SOPRANATURE®
Tipus de producte:
Coberta ajardinada
Empresa:
SOPREMA
Destaquem:

Emissions: Baixa emissió de gasos d'efecte hivernacle. Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic.

Característiques:

El sistema Sopranature permet assegurar la impermeabilització de les cobertes, produint a més una vegetació que s'integri en l'entorn. A més de millorar el paisatge, la vegetalització de les cobertes permet una millor qualitat de l'aire gràcies a la producció d'oxigen per part de la vegetació.

Aplicació:

Disponibilitat:

Coberta vegetal Buresinnova
Tipus de producte:
Coberta Vegetal
Empresa:
Buresinnova
Destaquem:

Recursos: Fabricat amb material reciclat, sense especificar el %, tant en els sistemes de drenatge com en els substrats. Energia: Bon comportament tèrmic. Emissions: Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de l’edifici, millora la qualitat de l’aire i capta els gasos contaminants.

Característiques:

Sistema de coberta vegetal dividit en dos categories: cobertes extensives i cobertes intensives. Les cobertes extensives, normalment, tenen un grossor de substrat inferior a 15 cm i estan dissenyats per a permetre el desenvolupament d'espècies vegetals amb poques necessitats d'aigua. Solen ser no transitables i el seu manteniment és baix. Aquestes cobertes incorporen elements reciclats tant en els sistemes de drenatge com en els substrats. Les cobertes intensives tenen un grossor del substrat major, pel que permet el desenvolupament d'un ampli espectre d'espècies vegetals; habitualment són transitables, incorporen reg i el seu manteniment és superior al de les cobertes extensives. Les cobertes vegetals són un bon aïllament acústic, aïllament tèrmic i una bona protecció de l’estructura de l’edifici.

Aplicació:

Sistema de cobertes.

Disponibilitat:

Dos tipus: cobertes extensives o intensives.