Productes
Termoargila
Tipus de producte:
Peça ceràmica aïllant
Empresa:
CONSORCIO TERMOARCILLA
Destaquem:

Minimitza el consum de materials per a aïllament acústic i tèrmic. No produeix al·lèrgies.

Característiques:

Bloc ceràmic amb qualitats aïllants tèrmiques i acústiques aconseguides gràcies a la inclusió de cel·les en les peces i a l’existència de macroporosos a d’interior del material. Termoargila facilita l’estalvi energètic contribuint al desenvolupament sostenible. Aquesta participació es fa evident en múltiples aspectes, que es manifesten tant en la fase inicial de la producció industrial dels blocs ceràmics com en l’obra, pel seu estalvi en estructura, en morter, en materials aïllants i en mà d’obra. En tractar-se d’un material ceràmic, Termoargila fa possible la construcció sana d’un habitatge sense problemes de toxicitat, radiacions ni al·lèrgies. Capacitat d’aïllament tèrmic i acústic i resistència al foc, característiques que redunden en una major economia, seguretat i confort. Conductivitat tèrmica (K) entre 1,32 i 0,60 W/m2K, en funció del gruix. Resistència a compressió >100Kg/cm2. Aïllament acústic de 47-52,5 dBA, en funció del gruix.

Aplicació:

Disponibilitat:

Dimensions de les peces: 30x19 cm i gruixos de 14, 19, 24 i 29 cm.

Mini mòdul
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

Ventilació natural o forçada en tota la superfície eliminant les humitats de l'interior de les parets, sostres i paviments.

Característiques:

Mini mòdul permet obtenir una capa de ventilació de només 3 cm sense comprometre l'estructura de l'edifici. Col·locat en paviments, crea una ventilació natural o forçada en tota la superfície permetent la dispersió del gas radó. Col·locat en parets permet crear una capa de ventilació i eliminar humitats. Col·locat en sostres millora el confort de l'estança i allarga la vida de la coberta, reduint la transmissió de calor, eliminant les humitats entre les teules i la coberta impermeabilitzant i evitant la formació de condensació que escurça la vida útil de les teules. Fabricat amb polipropilè reciclat, és reciclable al 100%.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes, reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

Peces de 50x50 cm.

Mòdul
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

El plàstic reciclat consumeix bastant menys energia en la seva producció que el que es necessita per a la producció de materials verges: 2.1 Mj/kg consumits per a plàstics reciclats comparats amb 61 Mj/kg per a plàstics verges.

Característiques:

Mòdul és un encofrat perdut per a la realització de soleres ventilades, que permet l'eliminació d'humitats per capil·laritat i la dispersió del gas Radó. Realitzat amb barreges de materials de plàstic reciclat no tòxic, d'alta resistència i inalterables en el temps. Ventilació natural o forçada en tota la superfície eliminant les humitats per capil·laritat i evacuant el gas Radó. Bon aïllament tèrmic. Fàcil muntatge amb estalvi dels temps de col·locació (80%). Fàcil manteniment i modificació de pas d'instal·lacions. Formigonat únic de fonaments i solera obtenint una estructura d'alta resistència i estabilitat. El disseny de la part superior permet enrasar el formigó al nivell del mòdul disminuint els consums de formigó a 20 l./m2.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes i reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

D'amplades de 50/58/71 cm i alçades variables des de 3 cm a 70 cm.

Multimòdul
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

El plàstic reciclat consumeix bastant menys energia en la seva producció que el que es necessita per a la producció de materials verges: 2.1 Mj/kg consumits per a plàstics reciclats comparats amb 61 Mj/kg per a plàstics verges.

Característiques:

Multimòdul està realitzat només i exclusivament en polipropilè reciclat. La seva forma original i única en quatre revoltons és ideal per a cobrir àmplies superfícies en temps molt breus, proporcionar elevats nivells de solidesa durant la col.locació, a més la seva particular forma empotrable que permet la seva col·locació fins i tot en fileres esglaonades.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes i reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

Ample de 71x71 cm i alçades variables.

Forjats Sanitàris Soligú
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

El plàstic reciclat consumeix bastant menys energia en la seva producció que el que es necessita per a la producció de materials verges: 2.1 Mj/kg consumits per a plàstics reciclats comparats amb 61 Mj/kg per a plàstics verges.

Característiques:

La peça Soliglú és una peça modular de 66,6 x 33,3 cm en planta i 12 cm d'alçada de plàstic de polipropilè reciclat que ofereix la possibilitat d'obtenir un espai airejat d´una forma fàcil, immediata i econòmica. La resistència i facilitat de col·locació el converteixen en una solució econòmica i ideal per a tot tipus d'obres.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes, reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

66,6 x 33,3 x 10 cm. 66,6 x 33,3 x 12 cm.

Mòduls 3D
Tipus de producte:
Mòdul tridimensional formigó
Empresa:
Prefabricats Pujol, SA
Destaquem:

Reducció del consum de recursos, reducció de la generació de residus i facilita la reutilització, ja que els mòduls es poden transportar a una altra ubicació.

Característiques:

Els mòduls tridimensionals són elements que serveixen com a base per al càlcul estructural dels edificis multiplanta, permetent una rigidesa i inèrcia superior, respecte a l'estructura amb pòrtics tradicionals de pilars i bigues. Tenint com valor afegit una gran rapidesa en l'execució i muntatge de l'estructura de l'edifici.

Aplicació:

Disponibilitat:

EMI Compacthabit
Tipus de producte:
Mòdul tridimensional habitatge
Empresa:
CompactHabit S.L
Destaquem:

Reducció del consum de recursos, reducció de la generació de residus, reutilització ja que els mòduls es poden transportar a una altra ubicació, i reducció del soroll i la pols durant el procés d'obra, al estar prefabricat, l'obra dura pocs dies i es fa poc soroll i pols.

Característiques:

Compacthabit és un sistema d’edificació basat en mòduls fabricats i equipats íntegrament a partir de processos industrials. La industrialització del procés constructiu afavoreix un millor control de qualitat tant dels components estructurals i tancaments de façana com dels interiors.

Aplicació:

Disponibilitat:

Fixolite
Tipus de producte:
Caixa de persianes
Empresa:
FIXOLITE
Destaquem:

Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic. Residus: No conté residus tòxics o perillosos

Característiques:

Caixa de persiana enrotllable prefabricada constituïda moldejant poliestirè extrudit i recoberta lateralment amb plaques de fibres conglomerades o amb base d´enlluït de morter hidraulic. La permeabilitat de l´aire i l´aïllament acústic contra el soroll depenen de la unió caixa/finestra. Els paraments de la caixa són aptes per qualsevol cabat. L'aïllament tèrmic és molt superior al que presenten les finestres. No presenta dificultat per la posada en obra. Resistent al foc classificada com M-1. La sèrie estàndard presenta la tapa inferior de PVC essent aconsellable fer la comanda d'un altre tipus de material que no sigui l'esmentat.

Aplicació:

Disponibilitat:

Cal blanca pura natural
Tipus de producte:
Calç natural
Empresa:
Cales de Saint Astier (CESA)
Destaquem:

Producte 100% natural.

Característiques:

Calç natural pura amb doble presa, primer hidràulica i després aèria. Menys clara que la calç blanca, dóna al morter qualitats específiques (plasticitat, rendiment, manejabilitat, respiració,...). La seva puresa garanteix la constància i la seva resistència (100 bar) permet utilitzacions múltiples sense afegir ciment.

Aplicació:

Per a realitzar treballs de paleta i formigons (fàbriques, paviments, cobertes, conductes i xemeneies) així com també treballs d'arrebossat i revestiment.

Disponibilitat:

Es presenta en sacs de 35kg.

Calç hidràuliques
Tipus de producte:
Calç natural
Empresa:
CANNABRIC
Destaquem:

Producte 100% natural.

Característiques:

La calç hidràulica natural és un aglomerant hidràulic i pulverulent, parcialment hidratat, que s'obté calcinant calcàries, que contenen entre 15 i 20% d'argila, correctament anomenades margues. Durant la cocció amb temperatures per sota la clinquerización (aprox. 1.200 ºC) es formen silicats, aluminats i ferroaluminatos de calci que confereixen al lligant un caràcter hidràulic per la qual cosa és capaç de forjar com el ciment i endurir fins i tot sota l'aigua (formació d'hidrats insolubles). En enduriment segueix la carbonatació de la "calç lliure", no associada a l'argila. Aquesta reacció és aèria (no hidràulica), es requeriran aigua o humitat ambiental i gas carbònic de l'aire i és responsable per la resistència progressiva de la calç hidràulica natural. Varia segons el seu índex d'hidràulica. Gran plasticitat i elevada treballabilitat, forta adherència en diversos materials i superfícies, gran poder de retenció d'aigua, poca tendència a fissuració, bona durabilitat, bona impermeabilitat enfront de l'aigua, permeabilitat al vapor d'aigua, transpirabilitat i bon aspecte. Els morters són fins a 34% més aïllants que aquells de ciment. Absència d'additius i índex de radiació molt més baix que en el ciment.

Aplicació:

Disponibilitat:

Hi ha varietat de productes en funció del seu hidràuliques: Alta hidràuliques: NHL 5. Hidraulicitat mitjana: NHL 3,5. Hidraulicitat mitjana: NHL 3,5 blanca. Baixa hidràuliques: NHL 2.

Plantosyn 3268 ECO
Tipus de producte:
Desencofrant
Empresa:
FUCHS LUBRICANTES, S.A.U
Destaquem:

100% biodegradable.

Característiques:

Desencofrant totalment biodegradable en tan sols 20 dies, resultant totalment innocu per la fauna i la flora. Adequat per a qualsevol obra i per a qualsevol tipus de prefabricats.

Aplicació:

Disponibilitat:

Bloc Climablock
Tipus de producte:
Bloc de formigó
Empresa:
Climablock
Destaquem:

En climes suaus, amb un adequat disseny per l'aprofitament passiu de l'energia solar, es pot prescindir totalment de calefacció i aire condicionat.

Característiques:

El conglomerat de fusta i ciment (CMC) és un formigó lleuger, compost per encenalls de fusta reciclada de textura homogènia, mineralitzades i lligats amb ciment Pòrtland. Els encenalls s'obtenen del reciclatge de fusta vella i dels residus de les serradores. El tractament mineralitzant, manté intactes les propietats mecàniques de la fusta, aturant els processos de deteriorament biològic, convertint la fusta en un material pràcticament inert i augmentant la seva resistència al foc. Els encenalls recoberts amb ciment Pòrtland formen una estructura estable, compacta, resistent i duradora, a la vegada que la seva estructura alveolar permet un bon comportament tèrmic i dóna lleugeresa al bloc. El material és resistent a l'aigua, al gel i a la humitat, és transpirable i innocu. Propietats i dades rellevants: Aïllament tèrmic: La baixa conductivitat tèrmica del CMC afegida a la de la làmina d'aïllament addicional de poliestirè amb grafit, o suro, aconsegueix que el mur obtingui valors molt alts d'aïllament tèrmic. Inèrcia Tèrmica: La massa de formigó present a l'interior del mur acumula calor durant el dia que cedeix lentament durant la nit, evitant les oscil.lacions tèrmiques a la cara interior de la construcció, reduint els pics de temperatura i la freqüència de posada en marxa de la instal.lació de calefacció o aire condicionat. Aquestes característiques incrementen l'estalvi energètic i proporcionen una sensació de confort tèrmic. Aïllament acústic: L'elevada massa del mur i l'absorció acústica del CMC, propicien un elevat aïllament acústic en tota la gamma de freqüències auditives. La utilització del sistema és molt adequada en construccions amb problemes de soroll, (residències d'ancians, hotels, hospitals, separació d'habitatges, sales de música,...). Elevada resistència estructural. Aplicació/ús del producte: La principal aplicació dels blocs Climablock és la construcció de murs portants d´habitatges i edificis.

Aplicació:

La principal aplicació dels blocs Climablock és la construcció de murs portants d´habitatges i edificis.

Disponibilitat:

Hi ha diversos tipus de bloc, variant l´aïllament tèrmic, acústic i la resistència estructural en funció dels espessors del gruix de formigó, l´aïllant (Poliestirè, poliestirè amb grafit, suro) i de la paret exterior de conglomerat fusta i ciment. Les dimensions típiques són de 25 cm d´alçada, 50 cm de longitud i gruixos de 15, 20, 25, 30 i 38 cm.

Maó Eco Klinker
Tipus de producte:
Peça ceràmica - Fabricació biogàs
Empresa:
Piera Ecoceramica
Destaquem:

La utilització d'energies no renovables per a la fabricació de 1m3 de bloc ceràmic implica una despesa de 1600 MJ enfront dels 700 MJ en el cas d'utilitzar energies renovables. La utilització del biogàs en el procés de fabricació dels maons Eco Klinkers redueix un 35% les emissions de CO2.

Característiques:

Els maons Eco Klinkers de Piera Ecoceràmica estan fabricats amb biogàs, comportant una reducció del 35% de les emissions de CO2 durant el procés de producció. El biogàs és un combustible net, que disminueix la contaminació ambiental en tot el procés industrial i resulta en un producte ecològic i respectuós amb el medi ambient. El biogàs que empra Piera Ecocerámica prové del tractament dels residus orgànics enterrats sota capes d'argila a l'abocador de Can Mata, situat a Hostalets de Pierola. Piera Ecocerámica evita l'emissió a l'atmosfera d'unes 17.000 Tm/any de CO ² a més d'altres gasos d'efecte hivernacle o destructors de la capa d'ozó. El sistema d'utilització del biogàs de Piera Ecocerámica permet aplicar aquesta font d'energia en la fabricació del 95% dels productes de Piera, aportant un 45% del total d'energia tèrmica emprada. D'aquesta manera, els productes es fabriquen amb un baix índex d'emissions atmosfèriques i un total compromís de respecte al medi ambient. Tot el catàleg de maons cara vista de Piera Ecocerámica és compatible amb el sistema Structura de construcció de façana ventilada i autoportant que compleix amb les exigències del CTE.

Aplicació:

Disponibilitat:

La gamma de Eco Klinkers es comercialitza en els següents models: Venècia: 28 x 13,5 x 5,7 - 28 x 12 x 4,9 (cm), Bellaterra: 28 x 13,5 x 5,7 - 25 x 12 x 4,9 (cm), Rojo Clinker: 27,6 x 13,3 x 4,8/5,8 - 24 x 11,5 x 4,9 (cm), Tuareg: 28 x 13,5 x 5/6 - 24 x 11,5 x 5 (cm), Sahara: 28 x 13,5 x 5/6 - 24 x 11,5 x 5 (cm), Tundra: 28 x 13,5 x 5/6 - 24 x 11,5 x 5 (cm). Els Ecoclinkers de Piera Ecocerámica tenen una alta resistència, per damunt dels 55 N/mm2 i una absorció baixa, entre el 4 i el 5% de mitjana.

CANNABRIC
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic
Empresa:
CANNABRIC
Destaquem:

Recursos: Fabricat amb recursos renovables. Energia: Procés de fabricació de baix consum energètic. Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic.

Característiques:

Cannabric és un bloc massís per a la construcció a base de cànem, amb característiques especials tèrmiques, acústiques i bioclimàtiques. Ha estat desenvolupat per al seu possible ús en murs de càrrega monocapa. En ser la seva composició totalment natural (material vegetal, conglomerants naturals i aglomerants minerals i de reciclatge), el bloc és demanat per arquitectes i promotors responsables amb el medi ambient i amb interès de crear espais més habitables, confortables i saludables, de gran qualitat i durabilitat. Cannabric aprofita les característiques aïllants del cànem (amb una conductivitat tèrmica de 0,048 W / m • K). En ser lliure de nutrients a la teva tija, no està atacat per paràsits, per la qual cosa no s'ha de tractar ni en el seu cultiu ni en la seva posta en obra. Els components minerals del bloc aporten resistència mecànica, densitat i una elevada inèrcia tèrmica. D’aquesta manera resulta un bloc de construcció resistent a les càrregues, amb baixa conductivitat tèrmica (0,1875 W / m • K) i alta inèrcia tèrmica (1291 kJ / m3 • K), que té qualitats termofísiques que protegeixen tant del fred com de la calor, sense necessitat d’afegir aïllants en murs monocapa de poc gruix. En els conglomerants i aglomerants es treballa exclusivament amb materials naturals com terres i locals, materials que són de reduït consum d’energia en la seva fabricació i que al mateix temps tenen propietats naturals i bioclimàtics. Els components de Cannabric tenen característiques que creen un clima agradable a l'habitatge i un confort acústic elevat. Mantenen l'aire net i regulen la humitat ambiental per la qual cosa és important que els morters, possibles revestiments i pintures siguin lliures de ciment i de components químics per a no canviar les seves propietats.

Aplicació:

Disponibilitat:

Les peces de Cannabric són massisses, de color terra i una textura rugosa, no cuites però assecades a l'aire un temps mínim de 28 dies, per la qual cosa són més transpirables i consumeixen poca energia en la seva fabricació. Es fabriquen en tres mides: 30 x 14,5 x 10,5 [cm] (bloc sencer), 14,5 x 14,5 x 10,5 (mig bloc), 21,5 x 14,5 x 10,5 (tres-quart bloc). La seva presentació en obra es realitza en palets de 195/252/390 unitats.

Plaques Climablock
Tipus de producte:
Forjats
Empresa:
Climablock
Destaquem:

La placa de forjat ClimaBlock és una placa semiresistent composada per una base de conglomerat de fusta i ciment, semibiguetes armades i revoltons de material aïllant (poliestirè o suro). La placa té uns valors excel·lents d'aïllament tèrmic i acústic i suposa un suport ideal per a la realització de regates, pas d'instal·lacions i aplicació d'arrebossats.

Característiques:

El conglomerat de fusta i ciment (CMC) és un formigó lleuger composat per encenalls de fusta reciclada de textura homogènia, mineralitzades i lligades amb ciment Pòrtland. Els encenalls s'obtenen del reciclatge de fusta vella i dels residus de les serradores. El tractament mineralitzant manté intactes les propietats mecàniques de la fusta aturant els processos de deteriorament biològic, convertint la fusta en un material pràcticament inert i augmentant la seva resistència al foc. Els encenalls recoberts amb ciment Pòrtland formen una estructura estable, compacta, resistent i duradora, a la vegada que la seva estructura alveolar permet un bon comportament tèrmic i dóna lleugeresa al bloc. El material és resistent a l'aigua, al gel i a la humitat, és transpirable i innocu. Propietats i dades rellevants: Aïllament tèrmic: La baixa conductivitat tèrmica del CMC afegida a la de la revoltons d´aïllament addicional de poliestirè, o suro, aconsegueix que el forjat obtingui valors molt alts d´aïllament tèrmic. Depenent de la zona climàtica en què ens trobem, compleix amb els requisits del CTE, sense necessitat d´utilitzar aïllament addicional. Aïllament acústic: L'elevada massa del forjat i l'absorció acústica del CMC propicia un elevat aïllament acústic en tota la gamma de freqüències auditives. En cas de requerir un aïllament més elevat s'ha d´inserir una làmina absorbent sota el paviment. La placa de forjat Climablock permet assolir valors de 53 dB d'aïllament acústic a soroll aeri i de 62 dB a impacte. Ràpida execució: La col·locació de la placa es fa de forma molt àgil mitjançant l´ús d´una grua, requerint poca mà d'obra per la senzillesa del muntatge. Amb Climablock no és necessària l'execució prèvia d´un costós encofrat ja que tan sols cal apuntalar les plaques cada 2,5 m de llum entre els suports. Les plaques es fabriquen a mida de l'obra i són molt lleugeres (45 kg/m2) el que permet una còmoda posada en obra amb un elevat rendiment. Sobre ClimaBlock es pot tallar, clavar, cargolar i enganxar com si es tractés de fusta i és molt fàcil de treballar. La base de CMC de 4,5 cm permet el pas d'instal·lacions pel sostre sense cap afecció a l'estructura.

Aplicació:

La principal aplicació de la placa ClimaBlock és la construcció de forjats i cobertes portants d'habitatges i edificis

Disponibilitat:

Plaques PI: Les plaques PI es caracteritzen per posseir revoltons de CMC la qual cosa atorga una major resistència al foc del forjat i posseeixen una elevada duresa. Els rigidizadors laterals de la placa conformen un motlle que permet formar una sòlida estructura. Les plaques són de 100 cm d'amplada i es fabriquen amb gruix de forjat de 15 +5, 20 +5 i 25 +5 en llums de fins a 7 metres. Existeix un tipus de placa aïllant especial per a cobertes que incorpora una làmina de poliestirè addicional. Plaques PF:Les plaques PF compten amb revoltons de poliestirè i són més lleugeres. Les plaques són de 120 cm d´amplada i es fabriquen per gruixos de forjat de 15 +5, 20 +5 i 25 +5 cm i llums de fins a 6,5 m. Existeixen dos tipus de revoltons en aquest tipus de placa de poliestirè i de suro.