Productes
Imperlex
Tipus de producte:
Làmina de polietilè
Empresa:
OK Company, S,A
Destaquem:

Emissions: No conté CFCs ni emet gasos tòxics o perillosos. Residus: No conté residus tòxics o perillosos.

Característiques:

Làmina reforçada de polietilé expandit alveolar per a recubriment i impermeabilització interior de túnels i obres subterrànies, que evita que l'aigua filtrada perjudiqui l'estructura de l'obra i modifiqui les seves condicions.

Aplicació:

Disponibilitat:

Fondaline
Tipus de producte:
Làmina de polietilè
Empresa:
Onduline
Destaquem:

No conté PVC ni polímers sintètics.

Característiques:

Fondaline és una membrana de polietilè d'alta densitat (PEHD) de fàcil aplicació, que protegeix física i químicament les estructures en contacte amb la terra. Està format per relleus semicònics que formen una càmera, entre el terreny i el mur, que permet la circulació d'aire i vapor d'aigua. Fondaline desenvolupa una acció anti-arrels i de resistència a la compressió, tolera les baixes temperatures i és inalterable pels agents químics presents en el terreny. Propietats químiques: indegradable i neutre per les aigües pluvials. Estabilitat a les temperatures: des de -30 °C fins +80 °C. Resistència al subsòl: als cops, arrels i tots els agents químics del terreny. Bicolor: negre contra el mur i verda contra el terreny. Accessoris de col·locació: perfils angulars i rosetes. Material d'origen: polietilè d'alta densitat + geotèxtil. Resistència a la compressió: 150 KN/m2 aprox. Alçada relleus: 8 mm. aprox. Gruix: 0,6 mm. aprox. Pes: 500 grs./m2 aprox. Longitud de rotllos: 25 m lineals. Alçada rotllos: 1,1 - 1,5 - 2,2-3 m. Col·locació del producte: Fondaline té cada cara d'un color, perquè la seva col·locació resulti inequívoca. La cara negra es col·locarà contra l'estructura i la verda contra el terreny. Es posa molt fàcilment, superposant els relleus semicònics dels rotlles. Diferents formes de col·locació en funció de la seva ubicació: 1. Murs verticals 2. Parets interiors 3. Túnels 4. Sòls.

Aplicació:

Protecció d'estructures enterrades, protecció de la impermeabilització d'obres subterrànies, protecció de revestiments de túnels, barrera protectora en els paviments en contacte amb el terra i barrera fonoaïllant sobre entaulats o entarimats, entrepisos, etc.

Disponibilitat:

Recydren
Tipus de producte:
Manta de drenatge
Empresa:
ZICLA
Destaquem:

Recursos: Fabricat amb material reciclat en un 100%. Emissions: Baixa emissió de gasos d’efecte hivernacle en fase de producció, a partir de 1,9 kg de CO2 equivalent estalviats per cada kg.

Característiques:

Manta pel drenatge i amortiment de cops, fabricada amb escumes de polietilè reticulat reciclat, idealment dissenyada per a instal·lacions de gespa artificial, de material hidròfug i resistent.

Aplicació:

Apte per instal·lació de gespa artificial sobre superfícies dures i amb poca inclinació: terrasses, terrats i patis.

Disponibilitat:

Mantes de 2000 x 1000 mm. Gruix de 10 i 15 mm (consultar altres possibles gruixos).

Àrids Reciclatge Vall d'Arbúcies, S.L
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
Àrids Reciclatge Vall d’Arbúcies S.L
Destaquem:

Disposen d’analítiques periòdiques dels materials.

Característiques:

Aplicació:

Disponibilitat:

Disposen de tot-u reciclat ceràmic de granulometria 0-25 mm, grava reciclada ceràmica de granulometria 25-50 mm, tot-u reciclat de formigó amb granulometria 0-25 mm i grava reciclada de formigó amb granulometria 25-50 mm.

UTE Reciclatges Segrià
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
UTE Reciclatge Segrià
Destaquem:

Característiques:

Aplicació:

Reblert de canalitzacions d'instal·lacions i sanejament, jardineria, capes drenants, estabilització en terrenys, drenatge de murs, rebliment i nivellatge de terrenys, aparcaments tous, aparcaments i paviments en general, bases de vies de circulació, pistes forestals i camins rurals.

Disponibilitat:

Sorres de formigó i de ceràmica 0-5 mm, gravetes de formigó i de ceràmica 5-15 mm, graves de formigó i de ceràmica de 15-50 mm, graves de formigó i de ceràmica de 0-25 mm.

Germans Cañet-Xirgu
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
Germans Cañet-Xirgu, S.L
Destaquem:

Sistema de qualitat segons marcatge CE. Disposa de certificacions ambientals voluntàries ISO 14001 i EMAS.

Característiques:

Aplicació:

Prefabricats, morters/formigons, vials, jardineria, etc.

Disponibilitat:

Àrid reciclat de dos orígens: de mamposteria o formigó, disponibles amb diferents granulometries (fins, sorres, gravilles, subases, graves, drenatges, etc.) que afavoreixen les múltiples aplicacions.

Reciclatge de Runes del Maresme
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
CASAS, Reciclatge de Runes del Maresme
Destaquem:

Disposen de marcatge CE.

Característiques:

Aplicació:

Drenatges, trasdós de murs i bases de paviments. Canalitzacions, per tapar serveis d’aigua, llum i gas Per a bases i subbases de carrers.

Disponibilitat:

Grava mixta 40/80, grava mixta 16/40, grava mixta 06/16, sorra 0/5, tot-ú mixta 0/20, grava formigó 40/80, grava formigó 16/40, grava formigó 06/20, sorra formigó 0/06, tot-ú formigó 0/20.

Gestora de Runes del Bages
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
Gestora de Runes del Bages
Destaquem:

Ús de materials reciclats.

Característiques:

Aplicació:

Grava per capes de drenatge, rebliments, anivellació de terrenys, reforçament de murs, aparcaments. Tot-u per granulats per a bases subbases i esplanades millorades per a vies de circulació amb trànsit T0, T1 i T2. Anivellació de terrenys, polígons, aparcaments, rebliment de voreres i canalitzacions, pistes forestals i camins rurals.Fins per jardineria, rebliments de canalització, anivellació de terrenys.

Disponibilitat:

Grava reciclada amb granulomteria d'entre 40 i 60 mm.Tot-u reciclat amb granulometria d'entre 0 i 40 mm. Fins reciclats amb granulometria d'entre 0 i 10 mm.

Tecnocatalana de Runes, S.L
Tipus de producte:
Àrid reciclat, Catalunya
Empresa:
Tecnocatalana de Runes, S.L
Destaquem:

Reincorporar un residu que d’altra manera es destinaria a l’abandonament, permet no només evitar el malbaratament dels recursos naturals sinó retornar els RCD’s al cicle productiiu de la construcció.

Característiques:

Aplicació:

L'àrid reciclat és un producte apte per a la seva reutilització com a granulat per a bases i sub-bases de carreteres i camins, en l’anivellació de terrenys, en la formació de capes drenants i en d’altres processos constructius d’enginyeria civil.

Disponibilitat:

Mini mòdul
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

Ventilació natural o forçada en tota la superfície eliminant les humitats de l'interior de les parets, sostres i paviments.

Característiques:

Mini mòdul permet obtenir una capa de ventilació de només 3 cm sense comprometre l'estructura de l'edifici. Col·locat en paviments, crea una ventilació natural o forçada en tota la superfície permetent la dispersió del gas radó. Col·locat en parets permet crear una capa de ventilació i eliminar humitats. Col·locat en sostres millora el confort de l'estança i allarga la vida de la coberta, reduint la transmissió de calor, eliminant les humitats entre les teules i la coberta impermeabilitzant i evitant la formació de condensació que escurça la vida útil de les teules. Fabricat amb polipropilè reciclat, és reciclable al 100%.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes, reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

Peces de 50x50 cm.

Mòdul
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

El plàstic reciclat consumeix bastant menys energia en la seva producció que el que es necessita per a la producció de materials verges: 2.1 Mj/kg consumits per a plàstics reciclats comparats amb 61 Mj/kg per a plàstics verges.

Característiques:

Mòdul és un encofrat perdut per a la realització de soleres ventilades, que permet l'eliminació d'humitats per capil·laritat i la dispersió del gas Radó. Realitzat amb barreges de materials de plàstic reciclat no tòxic, d'alta resistència i inalterables en el temps. Ventilació natural o forçada en tota la superfície eliminant les humitats per capil·laritat i evacuant el gas Radó. Bon aïllament tèrmic. Fàcil muntatge amb estalvi dels temps de col·locació (80%). Fàcil manteniment i modificació de pas d'instal·lacions. Formigonat únic de fonaments i solera obtenint una estructura d'alta resistència i estabilitat. El disseny de la part superior permet enrasar el formigó al nivell del mòdul disminuint els consums de formigó a 20 l./m2.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes i reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

D'amplades de 50/58/71 cm i alçades variables des de 3 cm a 70 cm.

Multimòdul
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

El plàstic reciclat consumeix bastant menys energia en la seva producció que el que es necessita per a la producció de materials verges: 2.1 Mj/kg consumits per a plàstics reciclats comparats amb 61 Mj/kg per a plàstics verges.

Característiques:

Multimòdul està realitzat només i exclusivament en polipropilè reciclat. La seva forma original i única en quatre revoltons és ideal per a cobrir àmplies superfícies en temps molt breus, proporcionar elevats nivells de solidesa durant la col.locació, a més la seva particular forma empotrable que permet la seva col·locació fins i tot en fileres esglaonades.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes i reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

Ample de 71x71 cm i alçades variables.

Forjats Sanitàris Soligú
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

El plàstic reciclat consumeix bastant menys energia en la seva producció que el que es necessita per a la producció de materials verges: 2.1 Mj/kg consumits per a plàstics reciclats comparats amb 61 Mj/kg per a plàstics verges.

Característiques:

La peça Soliglú és una peça modular de 66,6 x 33,3 cm en planta i 12 cm d'alçada de plàstic de polipropilè reciclat que ofereix la possibilitat d'obtenir un espai airejat d´una forma fàcil, immediata i econòmica. La resistència i facilitat de col·locació el converteixen en una solució econòmica i ideal per a tot tipus d'obres.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes, reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

66,6 x 33,3 x 10 cm. 66,6 x 33,3 x 12 cm.