Productes
Firex
Tipus de producte:
Cable
Empresa:
Prysmian Group
Destaquem:

Emissions: Baixa emissió de Compostos Orgànics Volàtils. Residus: Nivell de residus tòxics o perillosos inferior al mínim normatiu.

Característiques:

Cable elèctric no propagador de la flama ni de l'incendi. Baixa emissió d'halògens, emissió de HCl menor del 14%. Sense plom.

Aplicació:

Disponibilitat:

Tub ICT-90
Tipus de producte:
Tub corrugat
Empresa:
Odi Bakar, S.A.
Destaquem:

Residus: No conté elements organoclorats, els residus són reutilitzables i lliure d'halògens.

Característiques:

Tub corrugat gris de polipropilè per instal·lacions elèctriques encastades ordinàries embegudes en formigó i per a canalitzacions de precablejat. Material: Polipropilè (Lliure de Halògens) + ignífugs. Norma: UNE EN 61386-1, UNE EN 61386-2-2, UNE EN 60423. Resistència a la compressió: 750 Nw a 20 º C Resistència a l'impacte: 6. Joules a -5 ºC. Temperatura de treball: -5 °C. fins 90 °C. Propietats elèctriques: Rigidesa dielèctrica = 2KV-50Hz. Resistència elèctrica d'aïllament = 100?/baix 500 V en cc.

Aplicació:

Disponibilitat:

Mecanismes BJC
Tipus de producte:
Petit material elèctric
Empresa:
BJC
Destaquem:

Emissions: Reduïda emissió de gasos tòxics al cremar. Residus: No conté elements organoclorats.

Característiques:

Components de porcellana.

Aplicació:

Disponibilitat:

Generador Gugler
Tipus de producte:
Generador hidràulic
Empresa:
GUGLER Water Turbines GmbH
Destaquem:

Genera electricitat a partir de fonts renovables.

Característiques:

GUGLER Turbines d'Aigua també ha desenvolupat un programa per a les plantes micro amb un rang de sortida de 5 a 50 kW. Mini-centrals hidroelèctriques, es basen en accionar un generador elèctric mitjançant una turbina adaptada a una determinada caiguda d'aigua.

Aplicació:

Disponibilitat:

Placa Solar Siemens
Tipus de producte:
Placa solar fotovoltaica
Empresa:
Siemens
Destaquem:

Energia: Aparell de baix consum energètic que produeix energia amb fonts renovables.

Característiques:

Tecnologia Powermax (que permet optimitzar cèl·lules i mòduls amb la finalitat de produir el màxim d´energia en moments de menor radiació). Garantia de 25 anys.

Aplicació:

Disponibilitat:

Cable cervi
Tipus de producte:
Cable
Empresa:
Cervi
Destaquem:

Emissions: Reduïda emissió de gasos tòxics al cremar. Residus: No conté elements organoclorats i el nivell de residus tòxics o perillosos és inferior al mínim normatiu.

Característiques:

Cables elèctrics amb menys de 0.5% d'halogens, sense PVC.

Aplicació:

Disponibilitat:

Exzhellent - D
Tipus de producte:
Cable
Empresa:
General Cable
Destaquem:

Emissions: Reduïda emissió de gasos tòxics al cremar. Residus: No conté elements organoclorats i el nivell de residus tòxics o perillosos és inferior al mínim normatiu.

Característiques:

Cables elèctrics amb protecció i aïllament lliures d´halògens i metalls pesats. Aptes per a la seva instal·lació en quadres i armaris de centralització de comptadors. No propaguen la flama ni els incendis, no emeten gasos tòxics o corrosius en la combustió i no desprenen fums opacs.

Aplicació:

Disponibilitat:

Tox free
Tipus de producte:
Cable
Empresa:
Top Cable
Destaquem:

Emissions: Reduïda emissió de gasos tòxics al cremar. Residus: No conté elements organoclorats i el nivell de residus tòxics o perillosos és inferior al mínim normatiu.

Característiques:

Cables elèctrics amb conductor flexible de coure i protecció i aïllament lliures d’halògens. Les seves característiques tècniques més remarcables són la no propagació de la flama i la no propagació de l´incendi, la baixa emissió de gasos tòxics i la baixa emissió de fums opacs al cremar. La tensió de servei del tipus RZ1-K (cable LSOH) és de 0,6/1kV, amb seccions de 1x1,5 a 5x50 mm2, passant per una gran gamma de possibilitats. La tensió de servei del tipus 05Z1-k i 07Z1-k és de 300/750V, amb seccions de 1x0,75 a 1x95 mm2.

Aplicació:

Disponibilitat:

AFUMEX
Tipus de producte:
Cable
Empresa:
Prysmian Group
Destaquem:

Emissions: Reduïda emissió de gasos tòxics al cremar. Residus: Nivell de residus tòxics o perillosos inferior al mínim normatiu i no conté elements organoclorats.

Característiques:

Cable elèctric amb conductor de coure i protecció i aïllament lliures d’halògens i metalls pesats. No propaga la flama ni els incendis, en la combustió té baixa emissió de fums opacs i de gasos tòxics o corrosius.

Aplicació:

Disponibilitat:

Hekaplast
Tipus de producte:
Conducció subterrània
Empresa:
HEGLER PLASTIK
Destaquem:

Emissions: No conté CFCs ni emet gasos tòxics o perillosos.

Característiques:

Conductes de polietilé (PE-HD) de doble paret, corbables o rígids per a la protecció de cables i canalitzacions enterrades. Resistent a perforacions, a la ruptura i al xoc. Es presenta una varietat de cinc colors: vermell, verd, groc, blanc i blau. Adequats a les càrregues d'alt trànsit. Inserció de cables facilitat per cable de tracció. Durable. Baix de pes. Fàcil maneig. Ruptura a prova fins i tot a baixes temperatures. Fàcil de tallar. Sistema d'unió econòmic. Lliure d’halogens.

Aplicació:

Font de les línies de subministrament, comunicació dels cables i cablejat fils de tot tipus en la construcció industrial.

Disponibilitat:

Conducció subterrània Decaplast
Tipus de producte:
Conducció subterrània
Empresa:
Odi Bakar, S.A.
Destaquem:

Residus: No conté elements organoclorats i són residus reutilitzables.

Característiques:

Es tracta de tubs d'estructura cel·Lular, fabricats en Polietilè la unió es realitza mitjançant maniguets. Els tubs han de la seva rigidesa a la part externa anellada que augmenta el moment d'inèrcia de la paret del tub. La paret interior llisa facilita el pas dels cables. Aquests tubs són gairebé indestructibles. Fins i tot en cas de deformació extrema, no apareix trencament. Sota el pes del terreny i del trànsit, un cop instal·lats, no es deformen més enllà dels límits admissibles. Una bona col.locació, sobre un llit de sorra o graveta amb una compactació superior o igual al 95% i una alçada de recobriment compresa entre 0,50 i 0,80 m, permet no sobrepassar un 6% de ovalacions per a una càrrega rodant pesant.

Aplicació:

Disponibilitat:

Diàmetre nominal (mm) 40,50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250, 315.

Exzhellent XXI
Tipus de producte:
Cable
Empresa:
General Cable
Destaquem:

Emissions: Baixa emissió de gasos d'efecte hivernacle i reduïda emissió de gasos tòxics al cremar. Residus: Nivell de residus tòxics o perillosos inferior al mínim normatiu i no conté elements organoclorats.

Característiques:

Gamma de cables de màxima seguretat, el protector i aïllant no conté halògens ni materials pesants. No propaga la flama ni l'incendi, la seva combustió no emet fums ni gasos tòxics i corrosius. Té una apreciable reducció del CO comparat amb altres cables. Gran flexibilitat i manejabilitat. La sèrie de cables EXZHELLENT XXI (AS), està constituïda per cables flexibles monopolars de 300/500V a les seccions de 0,5 - 0,75 i 1 mm2, corresponent la designació a ES05Z1-K i cables de 450/750V per a seccions superiors i correspon a la designació H07Z1-K. La temperatura màxima de servei del cable és de 70 º C, podent així mateix treballar a molt baixa temperatura (-40 º C). La sèrie EXZHELLENT XXI és el producte més lliscant del mercat, igualant i fins i tot superant les prestacions ofertes per la sèrie de cables GENLIS. Aquesta condició, aconseguida mitjançant l'innovador procés d'aïllament Speedy-Skin, el converteix en un producte superlliscant. Cables d'obligada instal·lació en les següents ITC del Reglament de Baixa Tensió: ITC-BT-15 Derivacions Individuals ITC-BT-28 Locals de Pública Concurrència.

Aplicació:

Disponibilitat:

Kyocera KC - 40
Tipus de producte:
Placa solar fotovoltaica
Empresa:
Kyocera solar
Destaquem:

Panell d'alta eficàcia.

Característiques:

Placa solar fotovoltaica policristal·lina de 12 volts, 40 watts pic i 2.34 ampers. De dimensions manejables, 53 x 65 cm, que permeten gran adaptabilitat.

Aplicació:

Disponibilitat:

Aerogenerador
Tipus de producte:
Generador eòlic
Empresa:
Bornay
Destaquem:

Produeix energia eléctrica amb fonts renovables.

Característiques:

Aerogeneradors de diferents potències nominals per a la producció energètica. Es pot combinar amb plaques solars.

Aplicació:

Disponibilitat: