Productes
Àrids Reciclatge Vall d'Arbúcies, S.L
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
Àrids Reciclatge Vall d’Arbúcies S.L
Destaquem:

Disposen d’analítiques periòdiques dels materials.

Característiques:

Aplicació:

Disponibilitat:

Disposen de tot-u reciclat ceràmic de granulometria 0-25 mm, grava reciclada ceràmica de granulometria 25-50 mm, tot-u reciclat de formigó amb granulometria 0-25 mm i grava reciclada de formigó amb granulometria 25-50 mm.

UTE Reciclatges Segrià
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
UTE Reciclatge Segrià
Destaquem:

Característiques:

Aplicació:

Reblert de canalitzacions d'instal·lacions i sanejament, jardineria, capes drenants, estabilització en terrenys, drenatge de murs, rebliment i nivellatge de terrenys, aparcaments tous, aparcaments i paviments en general, bases de vies de circulació, pistes forestals i camins rurals.

Disponibilitat:

Sorres de formigó i de ceràmica 0-5 mm, gravetes de formigó i de ceràmica 5-15 mm, graves de formigó i de ceràmica de 15-50 mm, graves de formigó i de ceràmica de 0-25 mm.

Germans Cañet-Xirgu
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
Germans Cañet-Xirgu, S.L
Destaquem:

Sistema de qualitat segons marcatge CE. Disposa de certificacions ambientals voluntàries ISO 14001 i EMAS.

Característiques:

Aplicació:

Prefabricats, morters/formigons, vials, jardineria, etc.

Disponibilitat:

Àrid reciclat de dos orígens: de mamposteria o formigó, disponibles amb diferents granulometries (fins, sorres, gravilles, subases, graves, drenatges, etc.) que afavoreixen les múltiples aplicacions.

Reciclatge de Runes del Maresme
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
CASAS, Reciclatge de Runes del Maresme
Destaquem:

Disposen de marcatge CE.

Característiques:

Aplicació:

Drenatges, trasdós de murs i bases de paviments. Canalitzacions, per tapar serveis d’aigua, llum i gas Per a bases i subbases de carrers.

Disponibilitat:

Grava mixta 40/80, grava mixta 16/40, grava mixta 06/16, sorra 0/5, tot-ú mixta 0/20, grava formigó 40/80, grava formigó 16/40, grava formigó 06/20, sorra formigó 0/06, tot-ú formigó 0/20.

Gestora de Runes del Bages
Tipus de producte:
Àrids reciclats, Catalunya
Empresa:
Gestora de Runes del Bages
Destaquem:

Ús de materials reciclats.

Característiques:

Aplicació:

Grava per capes de drenatge, rebliments, anivellació de terrenys, reforçament de murs, aparcaments. Tot-u per granulats per a bases subbases i esplanades millorades per a vies de circulació amb trànsit T0, T1 i T2. Anivellació de terrenys, polígons, aparcaments, rebliment de voreres i canalitzacions, pistes forestals i camins rurals.Fins per jardineria, rebliments de canalització, anivellació de terrenys.

Disponibilitat:

Grava reciclada amb granulomteria d'entre 40 i 60 mm.Tot-u reciclat amb granulometria d'entre 0 i 40 mm. Fins reciclats amb granulometria d'entre 0 i 10 mm.

Tecnocatalana de Runes, S.L
Tipus de producte:
Àrid reciclat, Catalunya
Empresa:
Tecnocatalana de Runes, S.L
Destaquem:

Reincorporar un residu que d’altra manera es destinaria a l’abandonament, permet no només evitar el malbaratament dels recursos naturals sinó retornar els RCD’s al cicle productiiu de la construcció.

Característiques:

Aplicació:

L'àrid reciclat és un producte apte per a la seva reutilització com a granulat per a bases i sub-bases de carreteres i camins, en l’anivellació de terrenys, en la formació de capes drenants i en d’altres processos constructius d’enginyeria civil.

Disponibilitat: