Productes
Mixer Swift
Tipus de producte:
Projecció de morters
Empresa:
Hispano Italiana Mixer
Destaquem:

Característiques:

Màquina monofàsica especialment dissenyada per a la projecció de morters acrílics i morters especials per a rehabilitació. Màquina dotada de compressor depenent del material a projectar. Així mateix es pot regular el cabal a través del regulador que porta la màquina. Alimentació: 230V 50Hz. Moto reductor bomba: 1,1 kW. Compressor d'aire: 200 litres/minut. Cabal de material: des de 2-18 litres/minut. Distància màxima de projecció: fins 25-30 depenent del material, aconsellable de 15-20 m.

Aplicació:

Disponibilitat:

MORFUN
Tipus de producte:
Morter segellador de juntes
Empresa:
Solucions Químiques ESLO, S.A
Destaquem:

Característiques:

Producte formulat específicament per al segellat de juntes en paviments i paraments ceràmics. La particularitat més important d’aquest morter és la seva capacitat per mantenir el blanc inalterable amb el pas del temps. A la mescla del producte s’afegeixen diversos additius com bactericides i fungicides que impedeixen la formació de gèrmens, bacteris i fongs; els impermeabilitzants i hidrofugants de massa que impedeixen que el morter pugui absorbir aigües brutes, causants de la degradació i envelliment dels morters de rejuntat. També posseeix additius que potencien el color blanc del producte. Les juntes a omplir hauran d’estar netes. En quant als suports vells, s’haurà d’eliminar prèviament les impureses i restes de partícules mal adherides, a més de estar exemptes de grasses, olis, etc. No s’ha d’aplicar amb temperatures inferiors als +5 ºC.

Aplicació:

S’utilitza per al rejuntat de ceràmiques amb espessors de juntes no superiors a 10 mm, paviments i paraments verticals en cuines, banys, piscines, etc.

Disponibilitat: