Catalunya assoleix el primer milió de certificacions energètiques d'edificis

30-10-2019

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha assolit el milió de certificacions energètiques d’edificis tramitades, xifra que suposa gairebé el 25% del parc d’edificis de Catalunya i que permet començar a elaborar un perfil significatiu del comportament energètic dels immobles del país. Així, un 82% dels edificis disposa de qualificació energètica E, F o G, les menys eficients, i la principal conclusió és que s’evidencia la necessitat d’apostar per la rehabilitació energètica per tal de reduir el consum d’energia i millorar l’habitabilitat en els immobles. Els edificis consumeixen el 26,4% de l’energia final a Catalunya, i són responsables del 10,6% de les emissions de CO2.

D’aquest milió de certificacions emeses, 992.381 corresponen a edificis ja existents. Un 51,9% dels edificis ha obtingut una qualificació energètica d’emissions de CO2 E, un 13,1% la F i un 16,9% la G, les menys eficients. Això es deu a l’envelliment del parc d’habitatges de Catalunya: més del 40% dels habitatges construïts a Catalunya són anteriors a 1980, data en què va entrar en vigor a l’Estat la primera normativa sobre aïllament tèrmic en edificis, i que tenia un impacte directe en les seves necessitats energètiques.

Pel que fa als 7.619 edificis de nova construcció que s’han certificat, un 36,1% han assolit la qualificació energètica d’emissions de CO2 A i un 41,4% la B. Això es deu a que s’han construït amb normatives més exigents en matèria d’eficiència energètica. En aquest sentit, l’aplicació de tecnologies cada cop més eficients i el fet que els criteris ambientals i de reducció del cost dels consums energètics han adquirit un major pes en l’edificació en els darrers anys han facilitat la millora del comportament energètic dels edificis.

Segons les dades de l’ICAEN, un immoble amb la qualificació energètica A té un estalvi en el consum mitjà d’energia de fins al 89% respecte un d’igual amb la qualificació G, i del 78% en relació amb un d’igual amb la qualificació E, que és la més nombrosa. A més de la reducció del consum d’energia, amb la disminució de l’impacte en el medi ambient i l’estalvi en els rebuts que comporta, la rehabilitació energètica dels edificis també implica avantatges com la revalorització de l’immoble o l’eliminació de problemes de salubritat, i contribueix a generar llocs de treball.

Les dades extretes del primer milió de certificacions energètiques tramitades per l’ICAEN s’han conegut durant la celebració de Rehabilita (la Setmana de la Rehabilitació), les jornades tècniques i ciutadanes al voltant de la rehabilitació i el manteniment d’edificis que s’ha celebrat a Catalunya del 7 a l'11 d'octubre, en què també s’ha abordat la necessitat d’estendre a l’àmbit energètic les reformes en els immobles. De fet, l’anàlisi de les certificacions energètiques revela que un 48,8% de les certificacions s’han tramitat per tal de llogar l’immoble i que el 47% ho ha fet per tal de vendre’l, mentre que només un 4% ho ha fet per una millora voluntària de l’eficiència energètica de l’edifici.